q News & Event | Thailand Trust Mark

โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK (TTM) ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ TTM โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติท่ีดี ในกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้อยู่ในแถวหน้าตามมาตรฐานระดับสากล


ในปีน้ี สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กําหนดจัดกิจกรรมอบรม THAILAND TRUST MARK TRAINING SERIES รุ่นที่ 2 ภายใต้แนวคิด ผู้ประกอบการคุณภาพ (QUALITY ENTREPRENEUR) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้ได้รับ ตราสัญลักษณ์ TTM โดยเฉพาะผู้ดำเนินธุรกิจ ขนาดเล็ก และขนาดกลางในการยกระดับคุณภาพการดําเนินธุรกิจแบบรอบด้าน อาทิ การวิเคราะห์ตลาดและสถานการณ์ในอนาคต การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การทําการตลาดสื่อดิจิทัล การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การกําหนดบทบาทขององค์กรที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้บริหารองค์กร ชั้นนําของไทยและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ แบบเจาะลึก เข้มข้น

กิจกรรมอบรมฯ กําหนดจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ระยะเวลา 5 วัน ประกอบด้วย การสัมมนา TTM TRAINING CLASS, TTM WORKSHOP และ TTM BUSINESS NETWORKING ในวันที่ 13, 20, 21, 27 และ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอย 31 กรุงเทพฯ

DOWNLOAD: รายละเอียดงานสัมนา และ เอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน 

OTHER
News & Events

news_image
DITP ควงแบรนด์ T Mark ตีตลาดอินเดีย
Read More
news_image
“T Mark” บุกเชียงใหม่ ให้ความรู้ผู้ประกอบการภูมิภาค 1 เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นนักการตลาดสากล พร้อมแนะเคล็ดลับพาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
Read More