q News & Event | Thailand Trust Mark

T Mark มีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจส่งออกได้อย่างไร

Thailand Trust Mark (T Mark) ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการของไทย อีกหนึ่งอาวุธลับที่สำคัญสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark แล้วกว่า 800 บริษัท ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม  1.อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร  2.อุตสาหกรรมหนัก 3.อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4.อุตสาหกรรมแฟชั่น
5.อุตสาหกรรมทั่วไป 6.ธุรกิจรักษาพยาบาล 7.ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และ 8.ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและลดข้อกังขาให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายด้าน เช่น คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (International Standard)  คุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labour)  คุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และคุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern)

 

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายฐานธุรกิจ ให้ไปเติบโตอย่างแข็งแรงในตลาดสากล ตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยติดปีกพาผู้ประกอบการไทยให้ยืนในตลาดสากลได้อย่างภาคภูมิ เพราะ T Mark ไม่เพียงแต่เป็นตราสัญลักษณ์ที่การันตีคุณภาพเท่านั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหรือโครงการดี ๆ ทีจะช่วยให้คำปรึกษา พัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการ ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าให้กับ SME และ Startup ทุกระดับ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล และกิจกรรมย่อยที่พัฒนาความสามารถ แนวคิด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

 

โครงการ T Mark สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ  โครงการ
‘T Mark อาหารไทยเจาะตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตระดับ Mainstream ในสหรัฐอเมริกา’ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์ไปเปิดตลาดที่สหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกผู้ประกอบการในโครงการ T Mark ที่สนใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบรม ปรับปรุงและพัฒนาจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ในแบบที่ดีที่สุด ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสินค้าแบรนด์ไทยในโครงการ T Mark เข้าสู่ตลาดอาหารสหรัฐฯ ในระดับ Mainstream (รวมทั้งตลาด Online และ Food Service ในสหรัฐฯ ) ผ่านช่องทางการกระจายสินค้าแบบใหม่ และเปิดช่องทางให้สามารถตั้งกิจการผู้จัดจำหน่ายสำหรับบริษัทและ/หรือกลุ่มธุรกิจร่วมกันเองได้ในอนาคตผ่านช่องทางที่สร้างไว้แล้ว นอกจากนี้ยังหวังสร้างการรับรู้สินค้าแบรนด์ไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ผู้บริโภคได้มีโอกาสทดลองชิมและช่วยสร้างให้เกิดความหลากหลายของสินค้าไทยในตลาด โครงการในครั้งนี้ยังช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าแบรนด์ไทยจากตลาดไทยไปสู่กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่พาผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ไปร่วมกิจกรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว)
มีวัตถุประสงค์ผลักดันผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ให้สามารถขยายตลาดและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ รวมถึงเผยแพร่สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกของไทยโดยเฉพาะผู้สนใจตลาดจีน โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. กิจกรรม Business Matching การจัดทำนัดหมายโดยเชิญผู้นำเข้าจากวางโจวและเมืองใกล้เคียงมาเจรจาการค้าในลักษณะ Business Matching  2. กิจกรรมเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานแสดงสินค้า Guangdong 21th Century Maritime Silk Road International Expo เพื่อทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคในจีนและเจรจาการค้ากับนักธุรกิจจีน และ 3. การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark และข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจในจีน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างประเทศและ KOLs ในจีน รวมถึงการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในจีน เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้ประกอบการที่สนใจเจาะตลาดจีนได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนการส่งออกสินค้ามายังตลาดจีนอย่างถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายฐานธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ โดยตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงยังสร้างเอกลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของไทย เมื่อผู้บริโภคทั่วโลกเห็นตราสัญลักษณ์นี้ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้แรงงานที่เป็นธรรม ซึ่งผู้บริโภคในหลายประเทศนั้นต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ และต้องการสนับสนุนสินค้าและบริการเหล่านี้เป็นพิเศษ ดังนั้นการติดตราสัญลักษณ์ T Mark ก็เสมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นอาวุธที่สำคัญที่จะช่วยผลักดัน พัฒนา ยกระดับผู้ประการไทย ให้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพทัดเทียม และขยายตลาดสู่สากลได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T Mark สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com/

 

OTHER
News & Events

news_image
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยมาเสริมแกร่งธุรกิจสู่การค้าโลก กับ "T MARK CLINIC" ครั้งที่ 3
Read More
news_image
T Mark เดินหน้าให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการนำเข้าและส่งออก พาลงพื้นที่ศุลกากรท่าเรือ หวังเพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในตลาดสากล
Read More