Corporate Information


Company:

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (Mahidol University International College)


Who They Are :

สถาบันการศึกษาภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญา ตรีและบัณฑิตศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ จัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา


Vision :

มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้นำในการ ศึกษาแบบศิลปะศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง สร้างความ เป็นเลิศในการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์อันหลากหลายและในสาขาวิชาชีพที่เลือกสรรแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สู่การปฎิบัติเพื่อ สังคมไทย


What they accomplished :

มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททรัพยากรและพลังทั้งหมด ให้กับการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ


Dean :

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2529 รวมระยะเวลา 29 ปี


Export Country :

มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยทั้งใน อเมริกาเหนือ อมเริกาใต้ ยุโรป เอเชีย รวมถึงกลุ่ม ประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก


Next Goal :

- ขยายภาษาในการเรียนรู้ให้มากกว่า 7 ภาษา และ ฝึกสอนให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาที่ 3 ได้อย่างชัดเจน
- ค้นหานักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถจากประเทศ ฝั่งตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันมากยิ่งขึ้น


T Mark Benefits :

เครื่องหมายยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความ รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือ ระหว่างประเทศ และความเป็นเลิศทางการศึกษา


T Mark Member:

ตั้งแต่ พ.ค. 2555 - พ.ค. 2558


Thaitrade :

-
Contact Information


Company :

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (Mahidol University International College)


Address :

999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170


Tel :

+66 (0) 2 441 5090


Fax :

+66 (0) 2 441 9745

Email :

[email protected]


Website:

muic.mahidol.ac.thสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรก ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความ สามารถในการพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความ พร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างทรัพยากร มนุษย์ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี วิทยาลัยนานา ชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือผู้นำคนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ช่วยสร้างรากฐานทางความรู้ให้กับนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหิดลเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา พร้อมกับพัฒนานโยบายที่รักษามาตรฐาน ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง รักษาวิสัยทัศน์ด้านการแลกเปลี่ยน มีการทำ MOU: Memorandum of Understanding ร่วมกับสถาบันต่างๆ กว่า 100 สถาบันวิทยาลัยนานาชาติมหิดลมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมขยาย ขอบเขตการเรียนรู่สู่ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาจีนหรือภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก อาจารย์สอนที่เป็น native speaker โดยมีการรักษามาตรฐานการสอนของ อาจารย์ต่างชาติ มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นต้นเชื่อมั่นในคุณภาพด้วยการรับรอง


วิทยาลัยนานาชาติมหิดลได้รับรองตรา T Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถาบันกำหนดกิจกรรมเพื่อ สนับสนุนเรื่องความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ กีฬา ศิลปการป้องกันตัว การโต้วาที ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร การได้รับการรับรองจาก T Mark ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเพื่อให้กระบวนการทำงานนั้นตรงตัวชี้วัดอยู่เสมอ มีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ และเป็นไปตามที่พันธกิจกำหนด ความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความ รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและความเป็นเลิศทางการศึกษา นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัล โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยนานาชาติมหิดล มีโอกาสได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ในช่วงปีการ ศึกาสุดท้ายจะได้รับโอกาสฝึกงาน ฝึกฝนการเรียนรู้จาก SALAYA Pavilion เพื่อเรียนรู้การทำงานผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ได้ทดลองฝึกทำงานในสถานที่ที่จริง ทำให้นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ นั้นถูกจองตัวจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือโรงแรมระดับ 5 ดาวในอนาคต วิทยาลัยนานาชาติมหิดลมีโครงการเปิดสาขาที่สาทร เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง และเปิดตัวหลักสูตรใหม่อย่าง นิเทศศาสตร์ หรือ Media Communication Arts นอกจากนี้ก็ได้มีการเจรจาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ ร่วมกับ University of Lucerne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย
วิทยาลัยนานาชาติมหิดล


สถาบันการศึกษาภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา
ภาพยนต์โฆษณา


รับรองสินค้า การันตีคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (Thailand Trust Mark)เครื่องหมายยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำ ถึงความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นเลิศทางการศึกษา