วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

Name :
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Address :
999 หมู่ที่ - ซอย - ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product