บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Quality Plus เราคือบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง ที่มากกว่าการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางทั่วๆไป เพราะเราช่วยคุณดูแลตั้งแต่การ คิดคอนเซ็ปต์สินค้าและการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีแลปมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงโรงงานที่ใชใ้นการผลิตอยา่งครบวงจร ซึ่งจะชว่ยให  “แบรนด” เครื่องสำอางของคุณเป็น ที่รูจั้ก เติบโต และประสบความสำเร็จ

Name :
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address :
179/18-20 ซอย ซอยนาวงประชาพัฒนา 15 ถนน ซอยนาวงประชาพัฒนา ต. สีกัน อ. ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product