ตรวจสอบคุณสมบัติ

"คุณสมบัติสำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์มีดังนี้"

1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออก 4 ประเภท ได้แก่

2. การรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 2.1 สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนด ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ
 • 2.2 สำหรับกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Buy with confidence (BWC) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)
 • 2.3 สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด เช่น สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า/เครื่องหนัง/เครื่องประดับเทียม) สินค้าของตกแต่งบ้าน ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารประกอบ คือ
  • หนังสือรับรองจากลูกค้า/ผู้นำเข้า ที่มีความน่าเชื่อถือ
  • หนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น

3. สินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 3.1 เป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย/มีโรงงานในประเทศไทย) หรือ
 • 3.2 เป็นสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตในประเทศไทย และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่ม/สร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก

4. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงอุตสาหกรรม  รายละเอียด

5. การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2553) โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงแรงงาน  รายละเอียด

6. การดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ CSR-DIW โดยจะต้องมีการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติของ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ (จาก 7 ข้อ)

7. ด้านมูลค่าการค้า โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล มูลค่าการส่งออก 3 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท หรือ มูลค่าการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

หลังจากตรวจสอบว่าท่านยังไม่มีบัญชี เพื่อการยื่นเอกสารขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน ทางเว็บไชต์ระบบจะข้อให้ท่านสร้างบัญชีผู้สมัคร โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

 • เลขนิติบุคคล
 • บริษัท / โรงงาน
 • ชื่อ - นามสกุล ของผู้กรอกข้อมูล
 • E-mail ที่จะใช้สำหรับเข้าระบบ. สมัครขอรับตราสัญลักษณ์
 • รหัสผ่าน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน ท่านจะได้รับ E-mail และ Password สำหรับเข้าระบบ Tmark ทั้งนี้ ระบบจะดึงท่านเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลและแนนเอกสารโดยอัตโนมัติ

การยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้สร้างบัญชีสำหรับกรอกข้อมูลสมัครขอรับตรา Tmark แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ Log In เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โดยการกรอก e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หลังจากนั้นระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้า กรอกข้อมูล (My Application) ซึ่งมาทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่

(1) Company profile

 • หมายเลขนิติบุคคล
 • หมายเลขสมาชิกกรม
 • ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 • สัดส่วนผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลโรงงาน
 • แบรนด์สินค้า
 • ประเทศที่ส่งออกสินค้า
 • มูลค่าการส่งออก 3 ปีย้อนหลัง

(2) Information & Standard

เลือกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน จาก 8 อุตสาหกรรม ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

บริการโรงพยาบาล คลินิก

(3) Product & Service

แนบรูปสินค้า/บริการของทางบริษัท พร้อมระบุข้อมูลสินค้า/บริการ อย่างน้อย 3 รูป
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลทุกหน้าต้องทำการบันทึก (Save) ก่อนเข้าสู่หน้าถัดไป และหน้าสุดท้าย (Product & service) ผู้กรอกข้อมูลต้อง

 • คลิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัคร Thailand Trust Mark
 • คลิกรับทราบการให้ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพร้อมลงชื่อยืนยันส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาฯ

การติดตามผลการพิจารณา

หลังยืนยันส่งข้อมูลและเอกสารผ่านระบบให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ ติดตามผลการพิจารณาได้ที่

www.thailandtrustmark.com
025078266

ข้อควรระวัง : เนื่องจากสัปดาห์ปิดรอบพิจารณาในแต่ละรอบ จะมีผู้ยื่นเอกสารติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้การติดต่อ-สอบถามล่าช้า จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถามล่วงหน้าก่อนปิดรอบการพิจารณาอย่างน้อย 1 สัปดาห์