Corporate Information


Company:

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


Who They Are :

ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเน้นการ วิจัยและพัฒนา อาหารเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตกร ไทย มุ่งมั่นพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อความสุข ความสะดวก และสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคทั่วมุมโลก ภายใต้แนวคิด “รสชาติแห่งคุณค่า”


Vision :

เป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


What they accomplished :

มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพผลิตจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งอำพลฟูดส์ได้มีการปรับกระบวนการจัดการภายในทั้งด้านการผลิตสินค้า การตลาด รวมถึงการจัดหา วัตถุดิบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


Managing Director :

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519 รวมระยะเวลา 39 ปี


Export Country :

เอเชีย – จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น แอฟริกา อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โอเชียเนีย


Next Goal :

- มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากล สูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดถึง ผู้บริโภคทุกคน
- ตั้งเป้าจัดการขยะในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ ผ่านโครงการ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และธนาคารขยะ ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


T Mark Benefits :

ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกเกิดความมั่นใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย T Mark ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิต ที่เชื่อถือได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านคุณภาพอาหาร ของไทยสู่สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันในตลาดโลกได้


T Mark Member:

ตั้งแต่ ส.ค. 2555 - ส.ค. 2558


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/ampol_food_processing_ltd__part/home
Contact Information


Company :

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


Address :

392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนน มหาราช พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


Tel :

+66 (0) 2 622 3434


Fax :

+66 (0) 2 226 1829

Email :

[email protected]


Website:

www.ampolfood.comรสชาติอาหารไทยอันกลมกล่อมนั้นย่อมมาจากส่วนผสม สดใหม่ และเครื่องปรุงที่มีคุณภาพ เหล่าแม่ครัวปลายจวัก ที่มีฝีมือในการปรุงอาหารไทยนั้นยิ่งต้องคัดสรรเครื่องปรุง เครื่องแกงต่างๆ

ที่สามารถเป็นส่วนประกอบในการถ่ายทอดรสชาติแบบไทยแท้ ซึ่งในปัจจุบันก็มี การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับความสะดวกสบายของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด คือผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเครื่องปรุงในอาหาร ไทยให้เป็นรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นกะทิชาวเกาะ เครื่องปรุงรสกู้ดไรฟ์ หรือน้ำแกงรอยไทย เพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้สามารถปรุง อาหารรสชาติแบบไทยได้ตามต้องการการดำเนินงานที่มาพร้อมกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม


การดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์ คือการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดย ตลอด ธุรกิจมีการกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมี คุณธรรม ให้เป็นหนึ่งใน ' ค่านิยมองค์กร' เพื่อสะท้อนสู่ภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านนโยบายธุรกิจที่คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไป ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน โดยให้ยึดถือ “สำนึก ความรับผิดชอบ” อย่างเป็นเป็นรูปธรรมในทุกส่วนงาน มีการต่อ ยอดในการหาเครือข่ายจากองค์กรภายนอก ร่วมขยายขอบเขต การสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอำพลฟูดส์ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมอย่างมากมาย เพื่อหวังสร้างความ เปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ขยายผลสู่การยกระดับสังคมสู่ความเป็นอยู่ที่ดี ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร การผลิตพลังงาน ทดแทนจากชีวมวล และธนาคารขยะ และโครงการที่ประสบความสำเร็จ อย่าง “กล่องวิเศษ” ที่เป็นส่วนหนึ่งของการคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ด้วยการนำกล่อง UHT มารีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่นขิฟท์บอร์ด และนำมา ประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ทำให้เด็กในพื้นที่ทุรกันดารมีเครื่องใช้สนับสนุนการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ และช่วยในเรื่องการรีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยสร้างรากฐานทางความรู้ที่ยั่งยืนอำพลฟูดส์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานภายใน โดยป็นแผนในระยะยาวนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-2559 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงาน ของอำพลฟูดส์สามารถพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก

สินค้าของอำพลฟูดส์


ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเน้นการวิจัยและพัฒนา อาหารเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตกรไทย มุ่งมั่นพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อความสุข ความสะดวก และสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคทั่วมุมโลก ภายใต้แนวคิด “รสชาติแห่งคุณค่า”ภาพยนต์โฆษณา


พาครัวไทยไปไกลสู่ครัวโลก ด้วยมาตรฐานสินค้าระดับนานาชาติ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (Thailand Trust Mark)


การทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกรับรู้และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไทย เป็นกลยุทธืสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยได้เปรียบในเชิงการค้า สามารถส่งออกไปยังประเทศคู่แข่งที่มีสินค้าส่งออกแบบเดียวกับสินค้าไทยได้ ขั้นตอนการรับรองจากสถาบันต่างๆ จึงเป็นเครื่องหมายในการยืนยันถึงมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ อำพลฟูดส์ได้รับการรับรองมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฮาลาล, OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากสถาบันมาตรฐานประเทศอังกฤษและได้รับตรา T Mark ที่เป็นเครื่องหมายในการเพิ่มมูลค่าความไว้วางใจจากผู้ซื้อ และผู้บริโภคทั่วโลก ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการจากประเทศไทย ส่งผล ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการรวมทั้งส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีความ ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพจากไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดการส่งออก ของไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย