1 เมษายน 2559

TTM Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mask (TTM) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม และมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม 

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Trust Mask Training Series โดยกิจกรรมสัมมนาแบบฝึกอบรมเชิงลึกประมาณ 5 - 6 วัน ให้กับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM เป็นประจำทุกปี รุ่นละ 10 - 30 บริษัท (รวมจำนวน 30 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้รับตรา TTM เท่านั้น โดยในปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 4 ในหัวข้อ Power UP: The Spirit of Thai Enterprise ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา workshop และการให้คำแนะนำ (coaching) รวมระยะเวลา 7 วัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ นวัตกรรม การสื่อสารการตลาด รวมทั้งการดำเนินงานด้าน CSR ในทุกมิติ อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่เป็นธรรม การทำ CSR ในกระบวนการกิจ และสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก TTM ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มสมาชิก ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าและแบรนด์ร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการกิจกรรม TTM Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 7 วัน (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) แบ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 ครั้ง และการศึกษางานนอกสถานที่ 1 ครั้ง ดังนี้

   - วันที่ 26 / 28 เมษายน / 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

   - วันที่ 17 / 19 และ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 -16.00 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

   - วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด แบรนด์ “นารายา” และบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับตรา TTM ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหารองค์กร หรือเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในนโยบายต่างๆของบริษัทได้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง โดยเน้นผู้บริหารที่มีอายุไม่เกิน 42 ปี ทั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร จากหลักเกณฑ์คุณสมบัติข้างต้นเป็นลำดับแรก

3. การรับสมัคร ท่านสามารถแจ้งความจำนงและยื่นใบสมัคร โดยกรอกแบบตอบรับตามด้านล่าง ทางอีเมล ttm.training4@gmail.com หรือสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkokwebsolution.com/TTMSeries4/ โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในอังคารที่ 5 เมษายน 2559 กรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 20 บริษัท (บริษัทละ 2 คน) แจ้งผลภายในวันที่ 11 เมษายน 2559


ทั้งนี้ กรมฯ มอบหมายให้บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ประสานและจัดกิจกรรมครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ โทรศัพท์ 02 9339750 -1 หรือ 0814013470 หรือ น.ส. ศิริวรรณ ณัฐพูลวัฒน์ สถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตรกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ


สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)
JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY