10 กุมภาพันธ์ 2559

Thailand Trust Mark Sustainable Day (ชลบุรี)

สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mark Sustainable Day (ชลบุรี) ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ TTM ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ TTM ให้เป็นที่รู้จักมากยิงขึ้น 


การดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์
TTM ที่ผ่านมาผลการดำเนินโครงการฯ นับแต่เดือน มกราคม 2555 จนถึง กันยายน 2558 มีบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM แล้ว จำนวนรวม 664 บริษัท (จากผู้สมัคร 1,150 บริษัท) และในปี 2559 คาดว่าจะมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM จำนวนกว่า 800 บริษัท 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์
TTM อาจยังไม่ทัวถึง ผู้สมัครบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพจารณาและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิงแวดล้อมและ

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ค่อนข้างน้อย

ทางสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา Thailand Trust Mark Sustainable Day (ชลบุรีวันพฤหัสบดีที่ 17-18 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 . ณ ห้องชมทะเล 1 ชั 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก ได้รับความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ TTM เพิ่มมากยิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินการด้านมาตรฐานแรงงาน การจัดการด้านสิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ประกอบการชันนำที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก ที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM และผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพจารณาได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ที่ประสงค์จะพัฒนาความพร้อมในการ สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ในอนาคต

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 อีเมล: event@mute.co.th / สอบถามรายละเอียด โทร: 0 2513 8545

จัดโดย สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY