7 มกราคม 2559

TTM SUSTAINABLE DAY (จ.เชียงใหม่)


สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

        ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก เข้าร่วมกิจกรรม TTM Sustainable Day (จ.เชียงใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ TTM ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ TTM ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

        การดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์  TTM ที่ผ่านมา ผลการดำเนินโครงการฯ นับแต่เดือนมกราคม 2555 จนถึง กันยายน 2558 มีบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM แล้ว จำนวนรวม 664 บริษัท (จากผู้สมัคร 1,150 บริษัท) และในปี 2559 คาดว่าจะมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM จำนวนกว่า 800 บริษัท

        จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์  TTM อาจยังไม่ทั่วถึง ผู้สมัครบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ค่อนข้างน้อย

        ทางสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนด จัด กิจกรรมสัมมนา TTM Sustainable Day (จ.เชียงใหม่) ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องT Meeting Room ชั้น 2 โรงแรม อีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก ได้รับความรู้Œเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์  TTM เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินการด้านมาตรฐานแรงงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม 
        
        กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก ที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ TTM และผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ที่ประสงค์จะพัฒนาความพร้อมในการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ในอนาคต


กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2559 อีเมล: ttmditp@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 0 2507 8273

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY