ยางแท่ง

Name

ยางแท่ง

Contact

นิชานันท์ ต่ออำนาจ

Address

319 หมู่ที่ 16 ซอย - ถนน ถนนชยางกูร ต. คำป่าหลาย อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000

Website

http://www.nteq-polymer.com/

ยางแท่ง

ผลิตตามมารฐานของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

PHOTO GALLERY