ยางแท่ง

ยางแท่ง

ยางแท่ง
Name

บริษัทเอ็นเทค โพลิเมอร์ จำกัด

Contact

นิชานันท์ ต่ออำนาจ

Address

319 หมู่ที่ 16 ซอย - ถนน ถนนชยางกูร ต. คำป่าหลาย อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000

Mobile
Phone

ยางแท่ง

ผลิตตามมารฐานของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตตามมารฐานของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยางแท่ง

ยางแท่งเอสทีอาร์ชั้น 10 ยางแท่งเอสทีอาร์ชั้น 20 ยางแท่งไม่ระบุชั้น 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY