วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Name

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact

นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม

Address

999 หมู่ที่ - ซอย - ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - สาขาวิชาการเงิน - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - สาขาวิชาการตลาด 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา 5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต - สาขาการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - สาขาวิชาการเงิน - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - สาขาวิชาการตลาด 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา 5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต - สาขาการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY