หม้อแปลงไฟฟ้า

Name

หม้อแปลงไฟฟ้า

Contact

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์

Address

9 หมู่ที่ - ซอย ซ. ประชาอุทิศ 21 ถนน ถ. ประชาอุทิศ ต. แขวง ราษฎร์บูรณะ อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140

Website

http://www.charoenchai.com

หม้อแปลงไฟฟ้า

1.Hermetically Sealed เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน หม้อแปลงที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำมัน เพราะจะเป็นผลให้ความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง และเมื่อมีการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำมันจะแปรสภาพเป็นกรดทำลายฉนวนกระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง 1.1 Hermetically Seals without Gas Cushion หม้อแปลงชนิดนี้จะมีตัวถังแบบปิดสนิทไม่มีอากาศหรือก๊าซใดๆอยู่ภายในตัวถังหม้อแปลง 1.2 Hermetically Seals with N2 หม้อแปลงชนิดนี้มีถังแบบปิดสนิทและมีการเติมด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำมัน ได้แก่ก๊าซไนโตรเจน ( N2 ) 2. Open Type with Conservator Tank หม้อแปลงชนิดนี้จะมีถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank) ติดตั้งกับตัวถัง และมีช่องเปิดสู่ภายนอกให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้า-ออก ได้โดยผ่านกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) ที่ติดตั้งไว้กับถังน้ำมันสำรอง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน แต่ก็มีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปสู่ภายในได้ หากสารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นในการดูแลสารดูดความชื้นให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

PHOTO GALLERY