หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า
Name

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลง จำกัด

Contact

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์

Address

9 หมู่ที่ - ซอย ซ. ประชาอุทิศ 21 ถนน ถ. ประชาอุทิศ ต. แขวง ราษฎร์บูรณะ อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140

หม้อแปลงไฟฟ้า

1.Hermetically Sealed เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน หม้อแปลงที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำมัน เพราะจะเป็นผลให้ความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง และเมื่อมีการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำมันจะแปรสภาพเป็นกรดทำลายฉนวนกระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง 1.1 Hermetically Seals without Gas Cushion หม้อแปลงชนิดนี้จะมีตัวถังแบบปิดสนิทไม่มีอากาศหรือก๊าซใดๆอยู่ภายในตัวถังหม้อแปลง 1.2 Hermetically Seals with N2 หม้อแปลงชนิดนี้มีถังแบบปิดสนิทและมีการเติมด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำมัน ได้แก่ก๊าซไนโตรเจน ( N2 ) 2. Open Type with Conservator Tank หม้อแปลงชนิดนี้จะมีถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank) ติดตั้งกับตัวถัง และมีช่องเปิดสู่ภายนอกให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้า-ออก ได้โดยผ่านกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) ที่ติดตั้งไว้กับถังน้ำมันสำรอง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน แต่ก็มีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปสู่ภายในได้ หากสารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นในการดูแลสารดูดความชื้นให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.Hermetically Sealed เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน หม้อแปลงที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำมัน เพราะจะเป็นผลให้ความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง และเมื่อมีการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำมันจะแปรสภาพเป็นกรดทำลายฉนวนกระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง 1.1 Hermetically Seals without Gas Cushion หม้อแปลงชนิดนี้จะมีตัวถังแบบปิดสนิทไม่มีอากาศหรือก๊าซใดๆอยู่ภายในตัวถังหม้อแปลง 1.2 Hermetically Seals with N2 หม้อแปลงชนิดนี้มีถังแบบปิดสนิทและมีการเติมด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำมัน ได้แก่ก๊าซไนโตรเจน ( N2 ) 2. Open Type with Conservator Tank หม้อแปลงชนิดนี้จะมีถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank) ติดตั้งกับตัวถัง และมีช่องเปิดสู่ภายนอกให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้า-ออก ได้โดยผ่านกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) ที่ติดตั้งไว้กับถังน้ำมันสำรอง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน แต่ก็มีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปสู่ภายในได้ หากสารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นในการดูแลสารดูดความชื้นให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

หม้อแปลงไฟฟ้า

1.Hermetically Sealed 1.1 Hermetically Seals without Gas Cushion 1.2 Hermetically Seals with N2 2. Open Type with Conservator Tank 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY