ถังน้ำพลาสติก V72

ถังน้ำพลาสติก V72
Name

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด

Contact

วรพจน์ เดชาธนวุฒิ

Address

73,73/2,131 หมู่ที่ 7 ถนน สวนหลวงร่วมใจ ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110

Mobile
Phone

ถังน้ำพลาสติก V72

คุณลักษณะเฉพาะของผลงานนวัตกรรม ถังน้ำพลาสติก V72 (อ้างถึง คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000084 /19 ม.ค. 2560) - ถังน้ำพลาสติก " V72" ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ชนิดตั้งบนพื้น แบบมีฝาปิด แยกออจากถัง - ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นโพลิเมอร์ชนิดทึบแสง มี UV Protection สามารถใช้งานกลางแจ้ง ทนทานต่อสภาวะอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน - มีพื้นที่รองรับการติดต้ังท่อน้ำเข้า และท่อน้ำออก จำนวนรวม 10 ตำแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง - สามารถต้ังซ้อนถัง "V72" ขนาด 1000 ลิตรได้ 2 ถัง โดยติดตั้งอุปกรณ์เสริม สำหรับการวางซ้อน - สามารถซ้อนสวมถังได้ 10 ถัง เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

ถังน้ำพลาสติก V72

ถังน้ำพลาสติก "V72" ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ชนิดตั้งบนพื้น แบบมีฝาปิด แยกออกจากถัง ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทนทานต่อสภาวะอากาศ สามารถใช้งานกลางแจ้ง 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY