Gaudi

Name

Gaudi

Contact

คุณเอกรัตน์ วงษ์จริต

Address

197/6 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน สุขุมวิท ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110

Website

www.crafactor.com

Gaudi

เก้าอี้ “Gaudi” มีรากฐานของความคิดที่มาจาก การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโครงสร้างภายนอกและเส้นใยโครงสร้างภายใน เช่นเดียวกับโครงสร้างตามธรรมชาติของใบไม้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทำให้สามารถดำรงรูปทรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สายยางที่ถูกถักทอตามจุดที่ถูกกำหนดไว้จะทำหน้าที่เสมือนโครงสร้างภายในที่ยึดติดกับโครงเหล็กภายนอก เก้าอี้ Gaudi จึงสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรง อีกทั้งมีความยืดหยุ่นตามสรีระของผู้นั่ง

PHOTO GALLERY