บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Name

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Contact

นางสาว สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

Address

179/18-20 ซอย ซอยนาวงประชาพัฒนา 15 ถนน ซอยนาวงประชาพัฒนา ต. สีกัน อ. ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CONSULTATIVE SERVICES : นอกเหนือจากการรับผลิต ยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ตั้งแต่ “ก้าวแรก” ของการริเริ่มธุรกิจ ด้วยทีมที่ปรึกษาแบบ Project Management ที่ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบตัวแทนจำหน่ายทั่วไป บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนทั้งวางรูปลักษณ์สินค้า วางแผนค่าใช้จ่าย และประสานไปยังหน่วยงานสนับสนุนการขายส่วนอื่นๆด้วยความเป็นมืออาชีพ COST PLANNING AND INVESTMENT SERVICE : การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตสินค้าว่า สินค้าที่ต้องการผลิตคือสินค้าประเภทใด การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในระดับใด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มใด เป็นต้น เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ สินค้าว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน การคำนวนต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร - ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง เช่น การจดแจ้ง อย. (FDA Registration) - ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนที่จะถูกผันแปรตามปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่สั่งผลิต จำนวนการสั่งผลิต ประเภทของ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากที่ได้คำนวนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะทราบถึงงบประมาณโดยรวมทั้งหมด ว่าจะ ตอ้ งใชเ้ งินลงทุนทั้งสิ้นเปน็ จำนวนเท่า ไหร ่ รวมถึงจะทำให้สามารถทราบไดว้า่ จุดคุ้มทุนการผลิตอยูที่ชิ้นที่เทา่ ไหร ่ และกำไรของ การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ ควอลิตี้พลัส พัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานด้านการ วางแผนต้นทุน จะช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการลงทุนและทำให้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างรอบครอบ

CONSULTATIVE SERVICES : นอกเหนือจากการรับผลิต ยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ตั้งแต่ “ก้าวแรก” ของการริเริ่มธุรกิจ ด้วยทีมที่ปรึกษาแบบ Project Management ที่ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบตัวแทนจำหน่ายทั่วไป บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนทั้งวางรูปลักษณ์สินค้า วางแผนค่าใช้จ่าย และประสานไปยังหน่วยงานสนับสนุนการขายส่วนอื่นๆด้วยความเป็นมืออาชีพ COST PLANNING AND INVESTMENT SERVICE : การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตสินค้าว่า สินค้าที่ต้องการผลิตคือสินค้าประเภทใด การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในระดับใด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มใด เป็นต้น เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ สินค้าว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน การคำนวนต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร - ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง เช่น การจดแจ้ง อย. (FDA Registration) - ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนที่จะถูกผันแปรตามปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่สั่งผลิต จำนวนการสั่งผลิต ประเภทของ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากที่ได้คำนวนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะทราบถึงงบประมาณโดยรวมทั้งหมด ว่าจะ ตอ้ งใชเ้ งินลงทุนทั้งสิ้นเปน็ จำนวนเท่า ไหร ่ รวมถึงจะทำให้สามารถทราบไดว้า่ จุดคุ้มทุนการผลิตอยูที่ชิ้นที่เทา่ ไหร ่ และกำไรของ การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ ควอลิตี้พลัส พัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานด้านการ วางแผนต้นทุน จะช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการลงทุนและทำให้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างรอบครอบ

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Quality Plus เราคือบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง ที่มากกว่าการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางทั่วๆไป เพราะเราช่วยคุณดูแลตั้งแต่การ คิดคอนเซ็ปต์สินค้าและการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีแลปมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงโรงงานที่ใชใ้นการผลิตอยา่งครบวงจร ซึ่งจะชว่ยให  “แบรนด” เครื่องสำอางของคุณเป็น ที่รูจั้ก เติบโต และประสบความสำเร็จ 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY