• Home
  • Applying for T MARK

APPLYING FOR T MARK

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, รัฐบาลไทย

QUALIFICATION

คุณสมบัติสำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์มีดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออก 4 ประเภท ได้แก่

- Exporter Lists (EL)

- Pre-Exporter (Pre-EL)

- Trading Company (TDC)

- Pre Trading Company (Pre-TDC )

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

2. การรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

2.1 สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนด ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ

2.2 สำหรับกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Buy with confidence (BWC) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)

2.3 สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด เช่น สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า/เครื่องหนัง/เครื่องประดับเทียม) สินค้าของตกแต่งบ้าน ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารประกอบ คือ

2.3.1 ขอหนังสือรับรองจากลูกค้า/ผู้นำเข้า ที่มีความน่าเชื่อถือ

2.3.2 ขอหนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น

3. สินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3.1 เป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย/มีโรงงานในประเทศไทย) หรือ

3.2 เป็นสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตในประเทศไทย และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่ม/สร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก หรือ

3.3 เป็นสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการบรรจุในประเทศ และ/หรือ เป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรือ คิดค้นโดยบริษัทของคนไทย

4. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงอุตสาหกรรม รายละเอียด

5. การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2553)

โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงแรงงาน รายละเอียด

6. การดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ CSR-DIW โดยจะต้องมีการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติของ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ (จาก 7 ข้อ)

7. ด้านมูลค่าการค้า

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล มูลค่าการส่งออก 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ มูลค่าการขายในประเทศ 5 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

TRUSTED
GLOBAL
STANDARD
BY INDUSTRY

SCHEDULE

  • 3/62 (รอบ 23) 1 พฤษภาคม 62 - 30 สิงหาคม 62
  • 2/62 (รอบ 22) 1 มกราคม 62 - 30 เมษายน 62

กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก:

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

EXPLORE STANDARD LIST

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร:

สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

EXPLORE STANDARD LIST

กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์:

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน

EXPLORE STANDARD LIST

กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น:

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

EXPLORE STANDARD LIST

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ:

สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

EXPLORE STANDARD LIST

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก):

บริการโรงพยาบาล คลินิก

EXPLORE STANDARD LIST

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา):

สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ

EXPLORE STANDARD LIST

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ:

โรงเรียน มหาวิทยาลัย

EXPLORE STANDARD LIST

ผลประโยชน์ของสมาชิก TMARK

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ประเทศและสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ TMARK ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าในต่างประเทศได้ง่ายและมากขึ้น สามารถเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการถูกกดราคา ต่อราคา และปัญหาย้ายฐานการสั่งซื้อสินค้า ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับช่องทางจัดจำหน่าย ไม่ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อเพียงผู้เดียว

ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1

ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านตราสัญลักษณ์ TMARK ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

2

โอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ของกรมฯ

3

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าคณะผู้แทนการค้า ฯลฯ

4

โอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ

FAQ

โครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) คืออะไร

Thailand Trust Mark คือ เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติในการตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนเสริมความเชื่อมั่นของคู่ค้า ชาวต่างชาติในการทำการค้ากับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark อีกทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและประเทศไทยว่า “เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ” ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคุณสมบัติของผู้ได้รับตรา Thailand’s Brand ตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยรับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในด้านการค้าและความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าซึ่งมีตราสัญลักษณ์ T Mark กำกับและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก T Mark

โครงการตราสัญลักษณ์ T Mark ก่อตั้งเมื่อไหร่

โครงการตราสัญลักษณ์ T Mark เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดนโยบายในการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นฐานการผลิตและการค้าตลาดเดียวของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะมีขึ้นในปี 2558 โดยหลังจากศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบันแล้ว จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

การสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่จะเน้นตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทยมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลายแล้ว ตอนนี้ จึงเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น โดยกำหนด Brand Positioning ของตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ คือ “Trusted Quality” คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ของสินค้าไทย ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่างและความพร้อมของหลากหลายปัจจัยของอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งสื่อสารเน้นภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

ตราสัญลักษณ์ T Mark ต่างกับตรา Thailand’s Brand อย่างไร

ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทย รับรองคุณภาพสินค้า ช่วยยกระดับสินค้าและบริการไทยให้ให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และบอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย โดยผลักดันภาคเอกชนให้ติดตรา Thailand's Brand ควบคู่กับตราสินค้าของตนเองบนบรรจุภัณฑ์

ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก โดยการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark : T Mark) ตามยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทย นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลาย นั่นคือ “Trusted Quality คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้” ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่าง และความพร้อมของหลากหลายปัจจัยทางภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มีอะไรบ้าง

1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรม 5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs Club
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการ ที่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด เช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าของตกแต่งบ้าน ผู้สมัครขอใช้ตรา T Mark สามารถยื่นเอกสารประกอบ คือ
   2.1 หนังสือรับรองจากลูกค้า/ผู้นำเข้า ที่มีความน่าเชื่อถือ
   2.2 หนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว เป็นอย่างน้อย
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 - 2553) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย
5. ต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินตนเอง ด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม หรือ CSR in Process
6. มูลค่าการส่งออก 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ มูลค่าการขายในประเทศ 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา T Mark

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา T Mark ในปี 2555 – 2556 ประกอบด้วย
1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
   1.1 งานแสดงสินค้าในประเทศ :
     - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
     - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าอาทิ การจัดทำ Directory Board การจัดทำ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา T Mark
   1.2 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศและคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ :
     - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50
      - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า อาทิ การจัดทำ Directory Board หรือ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา T Mark ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
   1.3 งานแสดงสินค้า Thailand Trade Exhibition :
     - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50
     - ได้รับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
     - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
   1.4 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ
   - การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
   - คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission)
   - การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก
จะได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ การควบคุมคุณภาพ/จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ในปีนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมฯ

สินค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครขอใช้ตรา T Mark

ประเภทของสินค้าและบริการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1) ประเภทสินค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร : สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์
กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก : สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์ : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน
กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น : สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ : สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

2) ประเภทธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)
ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)
ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณา หากไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ หรือการรับรองระดับมาตรฐานสากล สามารถใช้คุณสมบัติใดมาทดแทนได้บ้าง

สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ผู้สมัครขอใช้ตรา T Mark สามารถขอหนังสือรับรองจากผู้นำเข้า โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น และหนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อายุการใช้งานของตรา T Mark กี่ปี ต้องมีการต่ออายุทุกๆ กี่ปี

ตราสัญลักษณ์ T Mark จะมีอายุการใช้งาน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

ถ้าบริษัทให้โรงงานหรือบริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตสินค้า สามารถสมัครขอใช้ตรา T Mark ได้หรือไม่

สามารถสมัครได้โดยบริษัทจะต้องแนบเอกสารของโรงงานหรือบริษัทที่จ้างผลิตสินค้าประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย

เมื่อสมัครโครงการตราสัญลักษณ์ T Mark แล้วจะมีการเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานทุกโรงงานหรือไม่

ไม่มีการตรวจโรงงาน แต่ตรวจสอบจากเอกสารด้านมาตรฐานสินค้าของโรงงานที่บริษัทใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถประทับไว้ที่ใดได้บ้าง

สามารถนำตราสัญลักษณ์ T Mark ไปติดได้บนฉลากสินค้า แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนามบัตรของบริษัทได้

สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่

สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามนโยบายของกรมฯ

กรมมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่ได้รับตรา T Mark ในต่างประเทศอย่างไร

กรมมีแผนประชาสัมพันธ์ตรา T Mark ในต่างประเทศ (เน้นตลาดอาเซียน/เอเชียแปซิฟิก)
   - สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ ลงโฆษณาในนิตยสารระดับสากลด้านธุรกิจ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงโฆษณาใน In-flight Magazine
   - สื่อนอกบ้าน โดยลงโฆษณาในสื่อนอกบ้านที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค อาทิ บิลบอร์ดในสนามบิน บิลบอร์ดใหญ่ในเมืองต่างๆ ป้ายสื่ออิเลคทรอนิคส์