APPLYING FOR T MARK

THAILAND TRUST MARK

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, รัฐบาลไทย


| 2/2560 ( รอบ 16 ) 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560 |

QUALIFICATION

คุณสมบัติสำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์มีดังนี้

เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมฯ

5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs Club โดยมีมูลค่าการส่งออก 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท


คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สําหรับสินค้าและบริการที่มี มาตรฐานกําหนด


คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อมาตรฐาน

แหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการใน ประเทศ)

ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น

  ภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร

  มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value) โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรอง ดังนี้


 1. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย (ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้คณะทํางานฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ)
 3. มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after Process)

TRUSTED GLOBAL STANDARD BY INDUSTRYFood Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Industrial Products

กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Lifestyle Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Fashion Industry

กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Other Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Hospital/Medical Services

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

บริการโรงพยาบาล คลินิก

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Health & Beauty Service

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
International Education Industry

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง

T MARK MEMBER BENEFITS

The THAILAND TRUST MARK will add to the credibility and image of products bearing this symbol of quality. It comes together with a range of trade benefits and will help Thai products to be more trusted and recognized throughout the world.

1
สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์บนสินค้าและบรรจุภัณฑ์
2
ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสื่อต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
3
ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ การควบคุมคุณภาพ/จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4
สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
5
ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

FAQ

 • โครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) คืออะไร

  Thailand Trust Mark คือ เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติในการตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนเสริมความเชื่อมั่นของคู่ค้า ชาวต่างชาติในการทำการค้ากับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark อีกทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและประเทศไทยว่า “เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ” ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก


  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคุณสมบัติของผู้ได้รับตรา Thailand’s Brand
  ตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยรับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในด้านการค้าและความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าซึ่งมีตราสัญลักษณ์ T Mark กำกับและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก T Mark

 • โครงการตราสัญลักษณ์ T Mark ก่อตั้งเมื่อไหร่

  โครงการตราสัญลักษณ์ T Mark เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดนโยบายในการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นฐานการผลิตและการค้าตลาดเดียวของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะมีขึ้นในปี 2558 โดยหลังจากศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบันแล้ว จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark


  การสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่จะเน้นตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทยมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลายแล้ว ตอนนี้ จึงเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น โดยกำหนด Brand Positioning ของตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ คือ “Trusted Quality” คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ของสินค้าไทย ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่างและความพร้อมของหลากหลายปัจจัยของอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งสื่อสารเน้นภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

 • ตราสัญลักษณ์ T Mark ต่างกับตรา Thailand’s Brand อย่างไร

  ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทย รับรองคุณภาพสินค้า ช่วยยกระดับสินค้าและบริการไทยให้ให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และบอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย โดยผลักดันภาคเอกชนให้ติดตรา Thailand's Brand ควบคู่กับตราสินค้าของตนเองบนบรรจุภัณฑ์


  ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก โดยการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark : T Mark) ตามยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทย นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลาย นั่นคือ “Trusted Quality คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้” ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่าง และความพร้อมของหลากหลายปัจจัยทางภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

 • คุณสมบัติของผู้สมัครตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มีอะไรบ้าง

  1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรม 5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs Club
  2. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรือ อื่นๆที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า
  3. จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)
  4. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น
  5. มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value) ได้แก่
     5.1 ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ/หรือ การดำเนิน กิจกรรมขององค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR)
     5.2 การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน


 • อายุการใช้งานของตรา T Mark กี่ปี ต้องมีการต่ออายุทุกๆ กี่ปี

  ตราสัญลักษณ์ T Mark จะมีอายุการใช้งาน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์


 • สินค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครขอใช้ตรา T Mark

  ประเภทของสินค้าและบริการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
  1) ประเภทสินค้า
  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร : สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์
  กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก : สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก
  กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์ : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน
  กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น : สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ
  กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ : สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

  2) ประเภทธุรกิจบริการ
  ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)
  ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)
  ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ


 • หลักเกณฑ์การพิจารณา หากไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ หรือการรับรองระดับมาตรฐานสากล สามารถใช้คุณสมบัติใดมาทดแทนได้บ้าง

  สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ผู้สมัครขอใช้ตรา T Mark สามารถขอหนังสือรับรองจากผู้นำเข้า โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น และหนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • ถ้าบริษัทให้โรงงานหรือบริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตสินค้า สามารถสมัครขอใช้ตรา T Mark ได้หรือไม่

  สามารถสมัครได้โดยบริษัทจะต้องแนบเอกสารของโรงงานหรือบริษัทที่จ้างผลิตสินค้าประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย


 • เมื่อสมัครโครงการตราสัญลักษณ์ T Mark แล้วจะมีการเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานทุกโรงงานหรือไม่

  ไม่มีการตรวจโรงงาน แต่ตรวจสอบจากเอกสารด้านมาตรฐานสินค้าของโรงงานที่บริษัทใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ


 • ตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถประทับไว้ที่ใดได้บ้าง

  สามารถนำตราสัญลักษณ์ T Mark ไปติดได้บนฉลากสินค้า แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนามบัตรของบริษัทได้


 • สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา T Mark

  สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา T Mark ในปี 2555 – 2556 ประกอบด้วย
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
     1.1 งานแสดงสินค้าในประเทศ :
       - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
       - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าอาทิ การจัดทำ Directory Board การจัดทำ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา T Mark
     1.2 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศและคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ :
       - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50
        - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า อาทิ การจัดทำ Directory Board หรือ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา T Mark ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
     1.3 งานแสดงสินค้า Thailand Trade Exhibition :
       - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50
       - ได้รับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
       - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
     1.4 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ
     - การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
     - คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission)
     - การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

  2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก
  จะได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ การควบคุมคุณภาพ/จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ในปีนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมฯ


 • สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่

  สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามนโยบายของกรมฯ


 • กรมมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่ได้รับตรา T Mark ในต่างประเทศอย่างไร

  ในปีงบประมาณ 2557 กรมมีแผนประชาสัมพันธ์ตรา T Mark ในต่างประเทศ (เน้นตลาดอาเซียน/เอเชียแปซิฟิก)
     - สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ ลงโฆษณาในนิตยสารระดับสากลด้านธุรกิจ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงโฆษณาใน In-flight Magazine
     - สื่อนอกบ้าน โดยลงโฆษณาในสื่อนอกบ้านที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค อาทิ บิลบอร์ดในสนามบิน บิลบอร์ดใหญ่ในเมืองต่างๆ ป้ายสื่ออิเลคทรอนิคส์


! กระบวนการพิจารณา

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ให้แก่ผู้ขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark


    1.   ข้อมูลพื้นฐานและระยะเวลาการสมัคร
            อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
            มีกำหนดเปิดรับคำขอการรับรองตลอดปี ซึ่งอุตสาหกรรมสีเขียวมีหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรับรอง แบ่งเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น
            1.1 การรับรองระดับที่ 1 ถึง 3 มีหลักเกณฑ์ คือ
                1) ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว มีการแสดงความมุ่งมั่นด้วยการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
                2) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
                3)  ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การพิจารณาจะดำเนินการโดย หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการรับรองทราบ ภายใน 30 วันทำการ  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 มีอายุ 1 ปี ระดับที่ 2 มีอายุ 2 ปี และระดับที่ 3 มีอายุ 3 ปี
            1.2. การรับรองระดับที่ 4 และ 5 มีหลักเกณฑ์ คือ
                1) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว เป็นไปตามข้อกำหนดระดับที่ 3 และมีการสร้างสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
                2) ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว เป็นไปตามข้อกำหนดระดับที่ 4 และมีการขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรออกสู่ภายนอกตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาจะดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 มีอายุ 3 ปี

    2. แนวทางการรับสมัคร
          2.1  ผู้ประกอบการที่สมัครขอใช้ตรา T Mark  
- ต้องผ่านคุณสมบัติตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างน้อยในระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (หากประสงค์ขอรับการรับรองในระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับ 3 - 5 ก็สามารถระบุในใบสมัครได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว)
          2.2 การกรอกใบสมัคร

              2.2.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและระบุคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในระบบออนไลน์

              2.2.2 การกรอกข้อมูลคุณสมบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้สมัครจะต้องระบุสถานะว่า ได้ผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ และ (หากไม่ระบุสถานะ ระบบการสมัครจะไม่ดำเนินการในขั้นถัดไป) โดยมีแนวทาง ดังนี้

 • หากผู้สมัครผ่านการรับรองแล้ว ระบบจะให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดระดับขั้นและปีที่ได้รับ และระบบส่งข้อมูลการสมัครแบบอัตโนมัติทางอีเมล ไปยังหน่วยงาน เพื่อรับรองข้อมูลการสมัครต่อไป
 • หากผู้สมัครยังไม่ผ่านการรับรอง ระบบจะกรอกข้อมูลเบื้องต้นในใบคำขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้ผู้สมัครลงนามในใบคำขอ พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสารดังกล่าว และจะต้องส่งเอกสารการสมัครไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับคำขอดังกล่าว โดยทางอีเมลหรือนำส่งด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการพิจารณาและตรวจประเมินสถานประกอบการในขั้นตอนต่อไป

    3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
             - สอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัคร ผู้ประกอบการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 02-202-4171 โทรสาร 02-202-4170 และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวบไซต์ www.greenindustrythailand.com หรือ www.greenindustry.go.th  
             - ส่งคำขอการรับรอง สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 02-202-4171 โทรสาร 02-202-4170 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวและตัวอย่างการเขียนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม <

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓)
ให้แก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark


          ๑. ข้อมูลพื้นฐานและระยะเวลาการสมัคร 
              ๑.๑ มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)
                  มีกำหนดเปิดรับคำขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยตลอดปี และผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการตามลำดับการยื่นคำขอ ทั้งนี้ หากมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการขอใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเร่งรัดเข้าตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ
การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มีหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรับรอง ดังนี้  
                  ๑.๑.๑ การรับรองระดับพื้นฐาน คือ การรับรองสถานประกอบกิจการที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ ในข้อกำหนดที่ ๕.๓ ถึง ข้อ ๕.๑๒ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงาน เช่น ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจน สวัสดิการที่นายจ้างได้จัดให้แก่ลูกจ้าง มีระยะเวลาการรับรอง ๒ ปี (ใบรับรองมีอายุ ๒ ปี)
                  ๑.๑.๒ การรับรองระดับสมบูรณ์ คือ การรับรองสถานประกอบกิจการที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ ทุกข้อ คือ ข้อกำหนดที่ ๕.๑ – ข้อ ๕.๑๒ โดยให้มีการรับรองเป็นขั้นและมีระยะเวลาการรับรอง ๓ ปี ดังนี้
                      ๑) ขั้นริเริ่ม     มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
                      ๒) ขั้นพัฒนา   มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
                      ๓) ขั้นก้าวหน้า มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่เกิน ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
                      ๔) ขั้นสูงสุด    มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

          ๒. แนวทางการรับสมัคร   
              ๒.๑  ผู้ประกอบการที่สมัครขอใช้ตรา T Mark  
- เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน (หากประสงค์ขอรับการรับรองในระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับสมบูรณ์ ก็สามารถระบุในใบสมัครได้  ตามความสมัครใจของสถานประกอบกิจการนั้น) 
              ๒.๒ การกรอกใบสมัคร
                  ๒.๒.๑ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและระบุคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com  เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในระบบออนไลน์
                  ๒.๒.๒ การกรอกข้อมูลคุณสมบัติด้านมาตรฐานแรงงานไทย ผู้สมัครจะต้องระบุสถานะว่า ได้ผ่านคุณสมบัติตามระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ในระดับพื้นฐาน หรือ ระดับสมบูรณ์ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ (หากไม่ระบุสถานะ ระบบการสมัครจะไม่ดำเนินการในขั้นถัดไป) โดยมีแนวทาง ดังนี้

 • หากผู้สมัครผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดระดับขั้นและปีที่ได้รับ และระบบส่งข้อมูลการสมัครแบบอัตโนมัติทางอีเมล ไปยังหน่วยงาน เพื่อรับรองข้อมูลการสมัครต่อไป
 • หากผู้สมัครยังไม่ผ่านการรับรอง ระบบจะกรอกข้อมูลเบื้องต้นในใบคำขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้ผู้สมัครลงนามในใบคำขอ พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสารดังกล่าว และจะต้องส่งเอกสารการสมัครไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับคำขอดังกล่าว โดยทางอีเมลหรือนำส่งด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการพิจารณาและตรวจประเมินสถานประกอบการในขั้นตอนต่อไป

              ๒.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                  - สอบถามข้อมูลและขอรับคำขอ ผู้ที่สนใจที่จะรับคำขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย สามารถขอรับใบคำขอและสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๖๔๒ /๐ ๒๓๕๔ ๑๖๕๓ อีเมล์ tls@labour.mail.go.th   เว็บไซต์ http://tls.labour.go.th
                  - ส่งคำขอการรับรอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือ กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๖๔๒ /๐ ๒๓๕๔ ๑๖๕๓ อีเมล์ tls@labour.mail.go.th  เว็บไซต์ http://tls.labour.go.th  พร้อมเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
                     ๑) แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
                     ๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
                     ๓) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการลงนามแทนผู้มีอำนาจลงนาม

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)