9 June 2016

Thailand Trust Mark Sustainable Day

เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ผู้สนใจ


ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม และมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “TTM Sustainable Day” เป็นการสัมมนาด้านการเพิ่มศักยภาพแบรนด์และการสร้างจุดแข็งภายในองค์กร (Internal Branding)  โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแบรนด์และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้องค์กรต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา TTM แล้ว และผู้ที่สนใจสมัครขอใช้ตรา TTM เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัด ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา  9.30 – 16.00  ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 ซอยสุขุมวิท 31 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 หัวข้อ “INTERNAL BRAND การส่งเสริม BRAND DNA ภายในองค์กร” โดย คุณแดน ศรมณี Content Business & Marketing Director, Line Plus Corporation Thailand Office

2. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.00 หัวข้อ “ขับเคลื่อนความสำเร็จจากสมาชิกในองค์กร” โดยมีคุณทรงพล เนรกัณฐี เสวนาร่วมกับคุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท เดอะบาบีคิว พลาซ่า จำกัด 

3. ช่วงบ่าย เวลา 14.20 – 16.00 .  หัวข้อ “ปลุกพลังบวกในองค์กรโดยคุณนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ ผู้บริหารบริษัทไทย ฮาเบล อินดัสเทรียล จำกัด และคุณณัฐวุฒิ  เผ่าปรีชา ผู้บริหารบริษัท โจ ลี่ แฟมิลี่ จำกัด ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ TTM 


ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม ผู้สนใจโปรดส่งแบบตอบรับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ทางอีเมล์ ttm.ditp2016@gmail.com ซึ่งกรมฯ มอบหมายให้บริษัท เอ็ม.โอ.ชิค จำกัด เป็นผู้ประสานงานและจัดกิจกรรมครั้งนี้  


หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ 

..ศิริวรรณ ณัฐพูลวัฒน์ หรือ ..วิภาวี  รื่นกลิ่น เจ้าหน้าที่สถาบันการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า หรือ คุณเกวลิน  คงสุข  โทรศัพท์ 097 006 1219 ในวันและเวลาราชการ


ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY