30 May 2016

ภาพกิจกรรมการอบรม TTM Training Series 4

จากที่สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mask Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาแบบฝึกอบรมเชิงลึกประมาณ 5 - 6 วัน ให้กับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM  ซึ่งสำเร็จลงอย่างสวยงามได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม TTM Training Series 4 ทุกท่านเป็นอย่างมาก